Pedagogisk profil

Å være ungdom betyr at du har mange muligheter, men det betyr også forventninger om at du skal kunne benytte deg av disse mulighetene og ha tanker om hva du vil med din framtid.

På Strømmen videregående skole vil du få jobbe både med faglig og sosial læring. Det betyr du får muligheten til å påta deg ansvaret for hva du vil, kan og skal og oppnå en kompetanse for selvbestemmelse og selvhjulpenhet.

Det forventes samtidig at du skal klare deg selv uten å være til byrde for andre. Hensikten med faglig og sosial læring er å vise at utdanning er viktig for å kunne bli en aktiv bidragsyter i samfunnet. Du får jobbe med din selvhjulpenhet. Det betyr å kunne sette seg mål og å hjelpe eller lede deg selv til å nå dine mål.

Pedagogisk forankring

Vår pedagogiske forankring har referanse til Konsekvenspedagogikken*. De ansatte bruker den pedagogiske forankringen i utviklingen av skolens didaktiske og metodiske prinsipper. Skolen har en holdningsstyrt ledelsesform for å sikre en forutsigbar og trygg skolehverdag for elevene.

 

* ”Konsevenspædagogik med afset i eksistentialismens ideer om hver enkelt persons ansvar for egne handlinger og deres konsekvenser gives det enkelte menneske den fulde frihed til at vælge og ændre egne handlinger og deres konsekvenser; konsekvens er ikke straf el. sanktioner, men logiske følgevirkninger af de handlinger, der foretages; dette ses som muligheden for personlig utvikling; derfor kræves at enhver skole el. institution utvikler et præcist pædagogisk system med klare mål, handlinger og konsekvenser, der kan bruges som pejlemærker i den individuelle utvikling.” Psykologisk Pædagogisk ordbog, 15. utgave, Hans Reitzels forlag.