Pedagogisk plattform

Dette er Strømmen videregående skole sin pedagogiske plattform som viser de mål og verdier ansatte skal stå sammen om. Plattformen skal inspirere, støtte og forplikte skolens tenkning og praksis.

Menneskesyn

Strømmen videregående skole skal ha et positivt menneskesyn og opplæringen skal ta hensyn til mangfoldet og ulikheten hos alle våre elever. Vi skal ha et menneskesyn der alle er like mye verdt, respektert og inkludert. Alle elever skal møtes med åpenhet og positive holdninger fra alle ansatte.

Helhetlig opplæring

Våre elever skal gis mulighet til å tilegne seg et faglig grunnlag for framtidige yrker og skal ha lært seg å lære. Våre elever skal oppleve opplæringen som relevant, der vi skal legge vekt på faglige, praktiske og sosiale ferdigheter og utvikling i fellesskap.

Helhetlig opplæring og yrkesretting betyr for oss å arbeide tverrfaglig, se alle fag og hele utdanningsløpet i sammenheng. Gjennom elevmedvirkning ønsker vi å skape tilpasset opplæring fra første dag og legge grunnlaget for aktive samfunnsborgere.

Tilpasset opplæring

Våre elever skal få best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Dette krever at vi tilpasser organiseringen, pedagogiske metoder, læringsmiljøet, oppfølgingen av lokalt arbeid med læreplaner og vurdering.

Enhver samtale skal være en lærende samtale som er preget av gjensidig respekt mellom elev og lærer. Det er elevene som erfarer i hvilken grad undervisningen er tilpasset.

Opplæringen skal ivareta sentrale verdier som inkludering, variasjon, relevans, verdsetting og medvirkning for våre elever. Opplæringen er utviklet fra lov- og læreplanverket.

Prinsipper for skolens praksis Læreplanene beskriver fagenes innhold og mål. Overordnet del tydeliggjør skolens og lærebedriftens verdier og ansvar for danning og for utvikling av kompetansen til alle deltakere i opplæringen. Alle må la dette grunnsynet prege planleggingen, gjennomføringen og utviklingen av opplæringen.

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med eleven og hjemmet.

Basisteam

Basisteam er skolens viktigste samarbeidsorgan, der alle lærere rundt grupper av klasser deltar. Lærersamarbeid skal legge grunnlag for helhetlig yrkesrettet og tverrfaglig opplæring ved at Basisteamet er ansvarlig for en felles plan som viser temaer gjennom året.

Målet med basisteamene er å sikre tverrfaglig samarbeid, både faglig og psykososialt, for å styrke elevenes læring og trygge opplæringsmiljøet. Videre er målet at alle forhold rundt enkeltelevens læring blir ivaretatt på en systematisk og god måte.

Basisteammøtet avgjør saker som er innenfor rammene av ordinær opplæring og som er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Strømmen videregående skole bygger sin pedagogiske plattform på læreplaner i Kunnskapsløftet, Akershus fylkeskommunes visjon, verdier og mål og Den Gode Akershus opplæringen.

Overordnet del av læreplanverket

Overordnet del, verdier og prinsipper for grunnopplæringen, er en del av læreplanverket. Den er fastsatt av regjeringen.

Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.

Opplæringens verdigrunnlag Skolen skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf. Formålsparagrafen uttrykker verdier som samler Norge som samfunn. Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene.

Prinsipper for læring, utvikling og danning. Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål.

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Samtidig lever barn og unge her og nå, og skolen må anerkjenne barndommens og ungdomstidens egenverdi.

Opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner. Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn.

Et bredt spekter av aktiviteter, fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek, gir elevene en erfaringsrikdom. Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer bevegelsesglede og mestring. Danning skjer når de arbeider på egen hånd, og når de samarbeider med andre. De dannes når de bryner seg på teoretiske utfordringer ved hjelp av formler og fagstoff, og når de tar i bruk redskaper for å mestre en praktisk oppgave. Danning skjer når elevene lærer hvordan de kommer fram til riktig svar, men også når de forstår at det ikke alltid finnes enkle fasitsvar.

Akershus fylkeskommune, visjon, verdier og mål

Ledende

Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid.

Levende

Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling.

Verdiene

Profesjonalitet

 • Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet
 • Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler
 • Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse
 • Vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat
 • Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling

Respekt

 • Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre
 • Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet
 • Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke

Åpenhet

 • Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle
 • Vi er lyttende og åpne for dialog
 • Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger
 • Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte

Den Gode Akershusopplæringen

Visjon for akershusopplæringen

I Plan for videregående opplæring blir visjonen for den daglige opplæringen i Akershus formulert slik:

"Elever, lærlinger og lærekandidater skal daglig oppleve en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner og talenter. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle elever skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye forventinger."

Tre strategiske hovedmål

Opplæringen i Akershus fylkeskommune har tre strategiske hovedmål:

 • Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift
 • Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer
 • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelse

Strømmen, august 2019

Rektor Geir Lindblad

 

 

Kontaktperson

Geir Lindblad

Geir Lindblad

Rektor

E-post Geir.Lindblad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845021, mob.90 83 04 15