Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Viken tilby fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid som deltidsstudium over to år.

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse og sosialsektoren. Utdanningen er derfor tverrfaglig, og har et klart brukerperspektiv.
Organisering av opplæringen Målgruppe: Helse- og sosialpersonell med fullført og bestått videregående opplæring.

Omfang:

Deltidsstudium over to år.
Opplæring en fast dag pr. uke på dagtid.

Økonomi:

Utdanningen forutsettes å være fullfinansiert over statsbudsjettet.
Arbeidsgiver må selv dekke vikarutgifter. Skolemateriell dekkes av hver enkelt student.
Utdanningen er godkjent av NOKUT, gir rett til lån/stipend i Lånekassen.

Bakgrunn:

Samhandlingsreformen innebærer at kommunene har fått store og nye oppgaver innen helsetjenesten. Ny folkehelselov styrker bl.a. kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
De ulike leddene i helsetjenesten skal i fremtiden jobbe tett sammen,
Dette forutsetter en omfattende oppbygging av helsefaglig kompetanse i kommunene. Med fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid med solid tverrfaglig fokus vil du bli en viktig medarbeider!

Mål for studiet:

Studiet har som overordnet mål utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy etisk
forståelse som tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasienter/brukere, pårørende, medarbeidere og frivillige innen helse- og omsorgssektoren.

Opptak:

For opptak til videreutdanningen i psykisk helsearbeid kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag, helse- og omsorgsfag med autorisasjon eller fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Søknadsfrist:

15 april (Samordna opptak)
"Slik søker du"

Fagkode: FHH14D

Hvis ledig plass kan skolen ta imot søknad på papir, fortløpende inntil skolestart i august.

Skriftlig søknad (benytt søknadsskjema) sendes til: Strømmen videregående skole, Postboks 64, 2011 Strømmen