Oppvekstfag

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i Oppvekstfag (60 studiepoeng) som deltidsstudium over to år.

Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i oppvekstsvilkårene til barn og ungdom i Norge. Dette har ført til økt og endret behov for kompetanse i oppvekstsektoren.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det foretatt en kompetansekartlegging blant ansatte i barnehagene gjennom GLØD prosjektet. Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen 2014 – 2020. Denne viser bl.a. behov for økt kompetanse for å møte barn i barnehage og skole/SFO.  Samme kartlegging viser at det er mange av de ansatte som mener det er aktuelt å ta en toårig spesialisering i barnehagearbeid på fagskolenivå

Utdanning i Oppvekstfag skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som har høy yrkesetisk forståelse. Yrkesutøveren tar initiativ, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med barn/unge, foresatte, kollegaer og andre  yrkesgrupper innenfor oppvekstsektoren.

Det er et mål at yrkesutøvere med fagskole i Oppvekstfag skal ha fått grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer oppvekstsektoren. Emnene vil ta for seg utviklingsteori, kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere pedagogiske aktiviteter. Studentene skal utvikle kompetanse i å iverksette tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø, lek, språk, grunnleggende ferdigheter, utvikling og fremmer barns sosiale, fysiske og psykiske helse. Studenten skal kunne se nødvendigheten av brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn gode oppvekstsvilkår.

Målgruppen:

Barn- og ungdomsarbeidere eller assistenter med minimum 5 års praksis i enten barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge

Innhold:

  • Studieplan Oppvekstfag
  • Innhold i studiet: se brosjyre

Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg skal det gjennomføres praksis som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass over 10 uker.

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker selv kostnadene for egne læremidler.

Studiestart

August/september 2020 med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for ordinært opptak er 15. april på www.samordnaopptak.no.

Dersom du trenger hjelp til søkingen kan Bente Dretvik kontaktes.

Nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden elektronisk på samordnaopptak.no. Dokumentasjon er kopi av fagbrev, vitnemål fra videregående skole og oversikt over arbeidspraksis dokumentert av arbeidsgiver.

Hvis ledig plass kan skolen ta imot søknad på papir, fortløpende inntil skolestart i august.

Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside, fylles ut og sendes til:

Strømmen videregående skole, postboks 64, 2011 Strømmen.

Kontaktperson

Bente Jorunn Dretvik

Bente Jorunn Dretvik

Avdelingsleder - Voksenopplæring og Fagskolen

E-post Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845055