Fagskole; Oppvekstfag

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i «Oppvekstfag» som deltidsstudium over 2 år.

Utdanning i Oppvekstfag skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som har høy yrkesetisk forståelse. Yrkesutøveren tar initiativ, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med barn/unge, foresatte, kollegaer og andre  yrkesgrupper innenfor oppvekstsektoren.

Det er et mål at yrkesutøvere med fagskole i Oppvekstfag skal ha fått grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer oppvekstsektoren. Emnene vil ta for seg utviklingsteori, kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere pedagogiske aktiviteter. Studentene skal utvikle kompetanse i å iverksette tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø, lek, språk, grunnleggende ferdigheter, utvikling og fremmer barns sosiale, fysiske og psykiske helse. Studenten skal kunne se nødvendigheten av brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn gode oppvekstsvilkår.

Målgruppen:

Barn- og ungdomsarbeidere eller assistenter med minimum 5 års praksis i enten barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge

Innhold:

  • Studieplan Oppvekstfag
  • Innhold i studiet: se brosjyre

Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg skal det gjennomføres praksis som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker selv kostnadene for egne læremidler.

Søknadsfrist: 

15 april (i VIGO)

"Slik søker du"


Hvis ledig plass kan skolen ta imot søknad på papir frem til 20.6.

Skriftlig søknad (benytt søknadsskjema) sendes til:

Strømmen videregående skole, Postboks 64, 2011 Strømmen

Kontaktperson

Hege Anita Danielsen

Fagleder Fagskole,Helse og oppvekst

E-post Hege.Anita.Danielsen@strommen.vgs.no

Tlf: 45022502